Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.teaclub.pl

WŁAŚCICIEL SKLEPU

Przedsiębiorca Marek Brzezicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TEA CLUB Marek Brzezicki”, Składowice 1J, 59-300 Lubin, NIP 692-020-27-22, REGON 004040700; wpisany do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl).

KONTAKT

Dane teleadresowe:

Tea Club

Marek Brzezicki

Składowice 1J

59-300 Lubin

Administracja Sklepu: info@teaclub.pl

Zapytania Ofertowe: sprzedaz@teaclub.pl

Księgowość i Finanse: ksiegowosc@teaclub.pl

 

 

Słownik użytych pojęć

Regulamin – pochodna prawa stanowionego, na którą składa się zbiór obowiązków, nakazów, zakazów itd., normujących zachowanie się podmiotu podporządkowanego organowi nadrzędnemu (którego często ów regulamin jest dziełem).

Klient - uczestnik rynku korzystający z oferowanych tam dóbr i usług. Może być to pojedyncza osoba fizyczna, osoba prawna lub inna organizacja skupiające różne osoby.

Konsument - bezpośredni i ostatecznym użytkownik dóbr i usług oferowanych przez rynek, który z nich korzysta.

Konsument (definicja - Kodeks Cywilny) – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.teaclub.pl za pośrednictwem którego Klient może zapoznać się z ofertą oraz złożyć Zamówienie.

Towar – asortyment produktów zaprezentowanych na www.teaclub.pl

Zamówienie – oświadczenie woli klienta, którego następstwem jest zawarcie Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży (Umowa) - zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego, "przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę". Umowa sprzedaży jest czynnością prawną wzajemną, konsensualną, zobowiązującą, odpłatną i kauzalną.

Klient hurtowy – osoba fizyczna, osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą (w szczególności działalność „branżową” na rynku herbat i kaw) dokonująca za pośrednictwem Sklepu internetowego www.teaclub.pl zakupów w ilościach hurtowych.

 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin przedstawia zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.teaclub.pl,

a w szczególności składania Zamówień, zapłaty za Towar, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi. Określa uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

Zamówienia

2. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego www.teaclub.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Skuteczne złożenie Zamówienia nie wiąże się z koniecznością rejestrowania się.

4. Skuteczne złożenie Zamówienia przez Klienta hurtowego wymaga rejestracji i każdorazowego zalogowania się.

5. Właściciel Sklepu www.teaclub.pl zastrzega sobie prawo do przeznaczenia części oferty dostępnej w Sklepie tylko dla Klientów hurtowych.

6. Klient, który dokona rejestracji ma dostęp do swojego konta w Sklepie internetowym www.teaclub.pl, co umożliwia np. wgląd w historie zamówień.

7.W procesie składania Zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z obowiązującym w Sklepie internetowym www.teaclub.pl Regulaminem oraz, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

8. Ceny Towarów w Sklepie internetowym www.teaclub.pl podawane są w złotych polskich. Prezentowane są dwa poziomy cen. Cena brutto tzn. zawierająca należny podatek VAT i netto tzn. nie zawierająca należnego podatku VAT.

9. Do ceny Towarów doliczane są koszty dostawy. Informacja o kosztach dostawy podawana jest w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia to składowa ceny Towarów oraz kosztów dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

10. Cennik dostaw znajduje się pod adresem: http://beta.teaclub.pl/pages/sposoby-platnosci-i-transport-7 i stanowi zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

11. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za Towar w następujący sposób:

a)przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);

b)gotówką przy odbiorze Towaru (za pobraniem),

c)gotówką w momencie odbioru osobistego Towaru.

d)przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie podanym na dokumencie sprzedaży – fakturze (forma płatności dostępna tylko dla Klientów hurtowych)

e)Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl)

  Operatorem płatności realizowanych przez karty płatnicze jest BlueMedia S.A.

  Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.

13. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w pkt.12 zawierana jest Umowy sprzedaży.

14. Ostateczna wartość Zamówienia zostaje ustalona po jego zrealizowaniu w magazynie właściciela Sklepu. Wszelkie zmiany Zamówienia w stosunku do Zamówienia złożonego przez Klienta (wynikające np. z braku danego asortymentu) muszą być przez niego zaakceptowane, przed dokonaniem płatności i wysyłką Towaru.

15. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty. Zamówienia realizowane są do godziny 16 od poniedziałku do piątku. 

 

Dostawa zamówionego Towaru

15. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do dostarczenia Towaru bez wad.

16. Przy dostawie zamówionego Towaru, zaleca się, aby Klient sprawdził przesyłkę lub przynajmniej jej zewnętrzny stan (w szczególności taśmy zabezpieczające). Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń przeciwko przewoźnikowi. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili przyjęcia przesyłki zawiadomił o nich przewoźnika.

17. Podstawą przyjęcia reklamacji jest sporządzony przez przewoźnika protokół potwierdzający dostarczenie uszkodzonej przesyłki.

18. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki a o zaistnieniu takiej sytuacji powinien niezwłocznie poinformować Właściciela sklepu.

19. Zgodnie z art. 548. § 1 Kodeks cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

 

Odstąpienie od umowy (zwrot Towaru)

20. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

21. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

A. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik , a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy;

B. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia.

22. Konsument może odstąpić od umowy, składając Właścicielowi sklepu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

23. Oświadczenie może być wysłane do Właściciela sklepu drogą elektroniczną na konto email – sklep@teaclub.pl lub sylwiapasternak@teaclub.pl

24. Właściciel sklepu niezwłocznie prześle Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

25. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

26. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

27. Właściciel sklepu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (Towaru).

28. Właściciel sklepu dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

29. Właściciel sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy (Towaru) z powrotem.

30. Jeżeli Konsument wybierze sposób dostarczenia rzeczy (Towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela sklepu, gwarantujący bezpieczny zwrot towaru (szkło), Właściciel sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

31. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz (Towar) Właścicielowi sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Rzecz (Towar) powinna być zapakowana w sposób, który zagwarantuje jej bezpieczny transport.

32. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Reklamacje i procedura reklamacyjna

33. Właściciel sklepu jako sprzedawca odpowiada przed Konsumentem z tytułu rękojmi za wady dostarczonej rzeczy (Towaru) zgodnie z art.556 Kodeksu Cywilnego.

34. Korzystając z rękojmi, kupujący (Klient/Konsument) może odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca usunie wady, albo wymieni rzecz na wolną od wad. Kupujący może także żądać od sprzedawcy obniżenia ceny w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad (art. 560 kc.).

35. Z tytułu rękojmi za wady fizyczne, uprawnienia wygasną po upływie roku , licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana (Art. 568 § 1 kc.).

36. Reklamacje należy kierować do Właściciela sklepu wysyłając formularz reklamacyjny na wskazane poniżej konta:

sklep@teaclub.pl

sylwiapasternak@teaclub.pl

Wzór formularza reklamacyjnego.

37. Właściciel sklepu zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie terminu nie będzie możliwe Klient, w tym okresie, zostanie poinformowany kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Polityka prywatności

38. Dane osobowe  Klientów są przetwarzane przez Właściciela sklepu zgodnie z Polityką Prywatności

 

Postanowienia końcowe

39. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

40. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela sklepu.

41. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl